Tổ chức hoạt động từ thiện ủng hộ học sinh trường TH Lang Thíp- Văn Yên- Yên Bái