Các công việc thực hiện chiến dịch tổng vệ sinh môi trường phòng, chống dịch bệnh năm 2015