Chương trình CLC tiêu chuẩn

Chương trình giáo dục hệ chất lượng cao tiêu chuẩn

Cập nhật 20/02/2020
Mục tiêu: Trang bị cho học sinh hệ thống kiến thức cơ bản, bước đầu hình thành ở học sinh những kỹ năng nền tảng, giúp học sinh xây dựng thói quen tự học, thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện, đầu tư mũi nhọn để học sinh...